وبلاگ بزرگ پسران آفتاب*طراحی لوگو و بنر و هدر رایگان http://jigarpicture.mihanblog.com 2018-12-15T14:30:18+01:00 text/html 2008-08-27T20:38:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com نیما هدر رایگان http://jigarpicture.mihanblog.com/post/88 <p>سلام </p><p> اگه کسی هدر فلش خواست میتونه با من تماس بگیره .................</p><p /><p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">۳۸۸۱-۳۲۸-۰۹۳۵</font></strong></p> text/html 2008-08-27T20:38:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com نیما نظر شما درابره ی فلش وبلاگم http://jigarpicture.mihanblog.com/post/87 <p>سلام </p><p>امروز میخواستم نظر شما رو درباره ی فلش وبلاگم بدونم .</p><p>اینم فلش...................</p><p /><div class="Baner"><p dir="rtl"><embed style="WIDTH: 482px; HEIGHT: 185px" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://digiworld.persiangig.com/jook2jook.myblog.ir/jook2jook.swf" width="482" height="185" type="application/x- shockwave-flash" swliveconnect="true" allowscriptaccess="samedomain" menu="false" /></object /></p></div><div class="Sasannobakht"><a href="http://www.digiworld.myblog.ir/Rss.ASPX" target="_blank"></a></div><div class="Sasannobakht"></div><div class="Sasannobakht">البته کوچیک شده است .</div><div class="Sasannobakht">اگه میخواهید در اندازه ی واقعی ببینید به وبلاگ من برید.</div><div class="Sasannobakht">www.jook2jook.myblog.ir</div> text/html 2008-08-27T20:38:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com نیما داستان های ملا نصر الدین http://jigarpicture.mihanblog.com/post/86 <p /><p dir="rtl" /><div></div><div class="menu"><p dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 15px" align="justify" /><p dir="rtl" align="justify"><marquee scrollamount="4" direction="right" behavior="slide">ماجراهایی از ملانصرالدین ( <a href="www.jook.coo.ir">از جک تو جک</a> )</marquee><font color="#000000"></font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">16-سركه ی هفت ساله:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">شخصی نزد ملا آمد و پرسید : می گویند شما سركه هفت ساله دارید آیا راست است؟ملا جواب داد بله ، آن شخص گفت: خواهش می كنم یك كاسه به من بدهید.ملا گفت: عجب ، اگر می خواستم آن را به هر كس بدهم كه یك ماه هم نمی ماند و هفت ساله نمی شد.!</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">17-قربانی:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">ملا پیراهنش را روی طناب بالای بام آویخته بود. اتفاقا&quot; باد سختی وزید و پیراهن را به میان حیاط انداخت. ملا به زنش گفت: بایستی گوسفندی قربانی كنیم. وقتی زنش علت این كار را پرسید ملا گفت : برای این كه من میان پیراهن نبودم و گرنه چیزی از من باقی نمی ماند.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><a href="www.jook.coo.ir">18-مزد حمالی:</a></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"><a href="www.jook.coo.ir">روزی ملا باری به دوش حمالی گذاشت كه همراهش به منزل بیاورد. دربین راه حمال گم شد و هر چه گشت او را نیافت تا ده روز كارش جستجوی او بود بالاخره روز دهم با جمعی از دوستانش از كوچه می گذشتند كه چشمش به آن حمال افتاد كه بار دیگری به دوش دارد به دوستانش گفت: این همان حمال است كه من در تعقیبش هستم . ولی بدون این كه به حمال حرفی بزند، از آن جا دور شد . دوستانش پرسیدند: چرا از حمال باز خواست نكردی و بارت را مطالبه ننمودی ؟ گفت: فكر كردم اگر اجرت این ده روز حمالی را از من بخواهد چه كنم؟</a> </font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">19-كلاغ و صابون:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی زن ملا رخت می شست كه ناگهان كلاغی صابون را برداشت و بالای درختی برد. ملا را صدا زد و گفت:بیا كلاغ صابون را برد. ملا با بی اعتنایی گفت: می بینی كه لباس بچه كلاغ از ما سیاه تر است، پس احتیاج او به صابون بیشتر است.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">20-لباس نو: </font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی ملا به ضیافتی رفت و چون لباس های كهنه و معمولی خود را پوشیده بود كسی به او اعتنایی نكرد و محل مناسبی به او نشان نداد.ملا ملتفت این امر شده. آهسته از آن جا بیرون آمد و به خانه خویش رفت لباس فاخری پوشید و مراجعت نمود. این بار صاحب خانه با احترام تمام از او پذیرایی نمود و او را در صدر مجلس نشاند.چون هنگام نهار شد و مهمانان بر سر سفره حاضر شدند ملا آستین لباسش را به غذا نزدیك كرد و گفت<img src="http://mihanblog.com/Yahoo/2.Gif" border="0" /> آستین نو بخور پلو .) حاضرین تعجب كردند و سبب را جویا شدند.ملا گفت: چون در این جا به لباس من احترام گذاشتند ، نه به خود من، پس بنابراین لباس من باید غذا بخورد نه من!!</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">21-نقل مكان:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">شبی ملا در خانه خود خفته بود كه دزدی كم روزی وارد شد ، مختصر اثاثیه او را جمع كرد و به دوش كشید و بیرون رفت. ملا نیز بر خاست و رختخواب را بر داشت و دنبال دزد به راه افتاد تا هر دو وارد منزل دزد شدند. دزد او را دید و با تشدد گفت : این جا چه می كنی ؟ ملا گفت: هیچ، بنده تغییر منزل داده ام ، اجرت حمالی شما نیز حاضر است.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">22-شكر خدا:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">شبی ملا به حیاط رفت، دید دزدی در گوشه حیاط ایستاده. زنش را صدا زد و تیر و كمانش را خواست . زن آن را آورد و ملا تیری به جانب دزد رها كرد و گفت:دیگر تا صبح كاری ندارم.چون صبح شد ملا به سراغ دزد آمد، دید دزد همان قبای خودش است كه به میخ آویزان بوده و تیر هم به قبا خورده و آن را سوراخ كرده است.پس به زنش گفت: شكر خدا كن كه خودم در میان قبا نبودم و گر نه من هم به جای دزد مرده بودم.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">23-معما:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی شخصی تخم مرغی در دست خود پنهان كرد و از ملا پرسید: اگر گفتی در دست من چیست آن را به خودت می دهم تا با آن خاگینه درست كنی و بخوری. ملا گفت: قدری راهنمایی كن. آن شخص گفت: از مشخصات آن این است كه اطرافش سفید و داخل آن سفیدی ، زرد رنگ است. ملا پس از كمی فكر كردن گفت: فهمیدم، شلغمی است كه درون آن را خالی كرده و در آن هویج كار گذاشته اند.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">24-تجارت ملا:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی ملا از بازار عبور می كرد، از او پرسیدند كه امروز سوم ماه است یا چهارم؟ گفت: نمی دانم، چون مدتی است كه تجارت ماه نكرده ام!</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">25-شما چرا:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی ملا كنار نهر آبی نشسته بود كه ده نفر نابینا به او رسیدند و گفتند: در مقابل دریافت نفری یك دینار ما را از نهر بگذران.ملا 9 نفر را رد كرد و هنگامی كه داشت نفر آخری را از آب می گذراند ناگهان نابینای بیچاره داخل آب افتاد. با سر و صدای او بقیه متوجه غرق شدن او گردیدند و بانگ بر آوردند كه چرا مواظب نبودی و موجب غرق شدن برادر ما گردیدی؟ ملا در جواب گفت: من یك دینار ضرر كرده ام شما چرا ناراحتید و داد و فریاد راه انداخته اید؟!!</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">26-ماه كهنه:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">شخصی از ملا سئوال كرد : این ماهی كه هر ماه نو می شود، كهنه ی آن را چه می كنند؟ملا در جواب گفت:ای احمق، هنوز این مطلب را نفهمیده ای؟ماه های كهنه را خرد می كنند و با آن این ستاره ها را می سازند كه در آسمان است.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">27-بسیار بد:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی ملا بر سر سفره امیر حاضر بود پس از صرف غذا امیر از ملا پرسید:چگونه غذایی بود؟ ملا گفت: بسیار بد. امیر فرمان داد تا او را بزنند. ملا به فریاد در آمد كه برای یك بار بد بود. ولی اگر بار دیگر بخورم بسیار غذای لذیذی است. امیر او را بخشید و مقرر كرد تا شام هم به او بدهند.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">28-وزن گربه:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">روزی ملا سه كیلو گوشت خرید و به خانه برد كه زنش غذایی درست كند. زن ملا گوشت را كباب كرد و با زن همسایه با فراغت خوردند . چون ملا به خانه آمد و غذا خواست زنش گفت: مرا ببخش كه غافل شدم و گربه تمام گوشت ها را خورد. ملا گربه را گرفت و در ترازو گذاشت و دید سه كیلو بیشتر نیست پس خطاب به زنش گفت: ای بد جنس این وزن سه كیلو گوشت ، پس وزن گربه كجاست؟!</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">29-پشیمانی:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">شبی ملا در خواب دید كه كسی 9 دینار به او می دهد. ملا به او گفت: كه الاكرام بالاتمام ، ده دینارش كن . در این اثنا از خواب بیدار شد و چیزی در دست خود ندید. از گفته خود پشیمان شد. فورا&quot; چشم بر هم نهاد و دستش را دراز كرد و گفت: همان 9 دینار را بده قبول دارم.</font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">30-مریض شدن ملا:</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000">وقتی ملا مریض شد جمعی از اقوامش به دیدن او آمدند، نشستند و خیال رفتن نداشتند. ملا كه به تنگ آمده بود برخاست و گفت: خداوند مریض شما را شفا داد، برخیزید و به خانه بروید. </font></p><font color="#000000"><hr /></font><p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000"> پایان</font></p><p /><p align="center">๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑</p><br /><!-- PayPerClick Advertise Ment system --><script language="JavaScript" src="http://adsclick.ir/showbanner.php?uname=khashen&type=2" type="text/javascript"></script></div><div class="menu"><p dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 15px" align="justify" /><p align="center" /></div><div></div><div></div> text/html 2008-08-27T20:38:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com نیما ۴۰۰ نرم افزار موبایل مخصوص سیمبیان http://jigarpicture.mihanblog.com/post/85 <p align="center"><a href="www.jook.coo.ir"><img title="Symbian Mega Pack - More Than 400 Apps" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" alt="Symbian Mega Pack - More Than 400 Apps" src="http://www.imageox.com/image/161743-SymbianMeg.jpeg" /></a></p><p align="right"><a href="www.jook.coo.ir">مجموعه ی بی نظیری شامل بیش از ۴۰۰ برنامه کاربردی برای گوشی موبایل سیمبیان شما</a></p><p align="right"><a href="www.jook.coo.ir"> </a></p><p align="left"><a href="www.jook.coo.ir">A.V.G.MobiWipe.v1.0.S60.J2MEv2.Retail-daddyfatsax<br />AFTrack.v1.1.S60v3.*******-XRAIPDA<br />Agile.Mobile.Agile.Messenger.v3.86.S60v3 .SymbianOS 9.1.Unsigned.*******.Read.NFO-BiNPDA<br />Aims.Migital.Technovations.Smart.Recorde r.v2.00.S6 0v3.SymbianOS9.1.Unsigned.*******-BiNPDA<br />Almalence, Inc.PhotoAcue Mobile.v3.0.1 S60v3 SymbianOS9.1 *******-OPDA<br />ALON.Software.Contact.Guide.v1.00.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-SyMPDA<br />ALON.Software.Contact.Guide.v1.11.S60v3. SymbianOS9 .1.incl.-HSpda<br />ALON.Software.MP3.Dictaphone.v1.20.S60v3 .SymbianOS 9.1.incl.-HSpda<br />ALON.Software.MP3.Dictaphone.v1.16.S60v3 .SymbianOS .9.1.-HSpda<br />ALON.Software.MP3.Dictaphone.v1.15.S60v3 .SymbianOS 9.1.incl.-HSpda<br />ALONMP3Dictaphone_S60_3rd<br />AllFinder v1.13 S60 v3<br />Andreas.Jakl.HourPower.v1.02.S60v3.Symbi anOS9.1<br />Animion.Countdown.to.Christmas.with.Sant a.v1.0.S60 .FlashLite.Retail-BiNPDA<br />AnimManager_S60_3rd<br />ArmyOf_Heroes_176_220_and_240_320_EN<br />AutoLock_v1.1_for_S60_3rd_ed<br />AutoMsg<br />Axel.Fischer.AFTrack91.v1.0.S60v3.Symbia nOS9.1.*** ****-SyMPDA<br />Backup Contacts 1[1][1].10 S60 SymbianOS.arabic-mEnPDA<br />Bermin.Software.Moby.Explorer.v2.1.S60.J ava.****** *-BiNPDA<br />best crypto s60 3rd<br />Best TaskMan Full v1.00 s60v3<br />bestblacklist_s60_3_autostart_unsigned<br />BibleReader60_3_367_152<br />Bit-Side.PanoMan.240x320.v1.24.S60v3.Symbian OS9.1.**** ***-BiNPDA<br />blacklist_s60_3<br />btswitch_v3_unsigned<br />buzzme Free Sms<br />Calcium_S60_3_0<br />Call_Filter_v0[1].6.0.S60v3<br />CamelMedia.Soft.MiniKeeper.v1.07.S60.Jav a.*******. Read.NFO-illusion<br />Carbon Fibre digital clock gkataria<br />cCalc.v1.06.S60.SymbianOS9.1<br />cClock_unsigned_S60_3rd_106<br />cClock_unsigned_S60_3rd_v1.18<br />clocks<br />CMans.Studios.SaySMS.v3.0.Beta.S60v3.Sym bianOS9.1. Unsigned<br />comombo_ns60_3c<br />compass.v1.02-ximpda<br />CompleteGuideToAchieve SMARTMOVIELatestVersion<br />CoreCodec.CorePlayer.v1.1.2.S60v3.Symbia nOS9.1.*** ****-BiNPDA<br />CPUMonitor_v1.10.s60v3<br />CuLTPdA.ProfiMail.v2.60.SymbianOS9.1.*** ****<br />Currency S60 3rd Edition smartphones. %28sisx%29<br />Chitale.Enterprises.Time.Machine.v1.61.S 60v3.Symbi anOS9.1.Regged-BiNPDA<br />DC.Co.iSilo.v4.33b1.S60v3.SymbianOS9.1.* ******-BiNPDA<br />DC.Co.iSilo.v4.35.S60v3.SymbianOS9.1.*** ****-BiNPDA<br />Devlex.PhonePoint.v4.0.2.S60v3.*******-XRAIPDA<br />dictaphone_s60_3_0_v_1_01_0_hd<br />DivXPlayer for s60v3<br />DivXPlayer.v0.85.S60v3.SymbianOS9.1<br />DivXPlayer.v0.88.S60v3.SymbianOS9.1<br />DVGet.0.9.sisx<br />EasyEdit v1.44.S60v1<br />EggClock v1.3.0.S60v3<br />EHandySoft.CoolSMSPlus.v1.1.S60v3.Symbia nOS9.1.Uns igned.Retail-SyMPDA<br />Electronic.Arts.UEFA.Champions.League.07<br />Element Dictionary v1.1 J2me<br />emoff<br />Emsn.lite.s60.3rd.edition.OS9.1<br />EnglishQuran<br />EPOCWARE.Handy.Blacklist.v1.00.S60v3.Sym bianOS9.1. Regged-BiNPDA<br />Epocware.Handy.Calendar.v1.0.S60v3.Symbi anOS9.incl .-HSpda<br />Epocware.Handy.Conveter.1.0.S60.91.3rd<br />Epocware.Handy.Essentials.v1.0x.S60v3.Sy mbianOS9.i ncl.-HSpda<br />Epocware.MediaSafe.v2.0b.S60v3<br />EQO<br />Equalizer by StuD™<br />EyeOnCallSB9<br />FExplorer.v1.16b.S60v3.unsigned<br />fiew_mbm<br />FIVN_Player_S60_3_0_v_2_5_1<br />flashcalenleaf<br />flashlite2_1_symbian_s60V3<br />flashlite3_developeredition_p1_113007<br />format_v112<br />free_redforest_splus<br />Fring.v3.02.S60v3<br />FTechdb.Business.Dictionary.and.Glossary .v4.00.S60 .Java.*******-illusion<br />FTechdb.Health.and.Beauty.Glossary.v1.0. S60.Java.* ******-BiNPDA<br />FTechdb[1].A.Harry.Potter.Dictionary.v2.5.S60.Java .*******.B INPDA<br />FTechdb[1].Business.Dictionary.and.Glossary.v2.5.S 60.Java.** *****.BINPDA<br />Garmin.Mobile.XT..v1.1<br />garmin_kg_557<br />GGMusic.S60.os70s.3.0.09261<br />Google Maps v2.0.7.S60v3<br />GoogleMaps<br />GPXBrowser3rd_1_17<br />Handy expense Full version with serial s60v3<br />Handy Profile<br />Handy Taskman<br />Handy_Keylock_S60_3edition_v1.02_Full<br />HandyClock_S60_3_Full<br />HandySafe_S60_3_Full<br />HandySafeDesktop<br />HandyTaskman_S60_3_v1.01_Full<br />HandyZip.S60.v1.02.3rd.Edition.SymbianOS 9.1.With.K ey<br />haze_screensaver<br />hourpower1<br />ifinfo<br />Igor.Dontsov.Alarm.Manager.v1.2.4.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />IM+ for Skype Software<br />ImageConverter_s60_3rd_ed<br />Infologic.Services.JSRCheck.v1.3.55.S60. J2ME.Regge d_BiNPDA<br />Ingraal.BlueRadar.v1.10.S60v3.SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />Instango<br />Intellsys.AlarmPro.v1.00.S60v3.SymbianOS 9.1.****** *-BiNPDA<br />interactivevoicecalmaster<br />Internet Radio %26 MP3 Player for S60 3rd edition<br />iSkoot_Skype_1_0_6.S60.9.1.3rd<br />JabpLite129<br />JX Ovulation Calendar Mobile<br />KD_Player_240x320_0.8.8<br />KeyMap_v1.0_OPDA_Unsigned<br />KeyMap_v1.1_OPDA_Unsigned<br />killer Mobile Total recall v1.3 inclu. BiNPDA<br />Killer.Mobile.Total.Recall.v1.0.S60v3.Sy mbianOS9.1 .*******-SyMPDA<br />Killer.Mobile.TotalRecall.v1.31.S60v3.Sy mbianOS9.1 .CHS-OPDA<br />Kingfisher Calander Of 2007<br />knot-1.01<br />LabyrinthRat<br />Large.Time.1.02.S60v3.unsigned<br />LightSabre_S60_3_X_v_1_2<br />lightsabre_s60_3_x_v_1_3<br />livetv<br />logexport.v1.00.S60v3<br />logexportv11<br />Lonely Cat Games Jukebox v2.16 S60v3 SymbianOS 9.1 Incl<br />Lonely Cat Games LCGJukebox v2.12 S60v3 SymbianOS9.1 *******<br />Lonely Cat Games ProfiMail V2.84 S60v3 SymbianOS9.1 Incl -TSRh<br />Lonely Cat Games ProfiMail.v2.70 S60v3 SymbianOS9.1 *******<br />Lonely Cat Games X-plore v1.12 S60v3 SymbianOS9.1 Incl -TRSh<br />Lonely.Cat.Games.X-plore.v0.96.Beta.S60v3.SymbianOS9.1<br />Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v3.25.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v3.31.S60v3. SymbianOS9 .1.*******.Proper-BiNPDA<br />Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v3.40.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v3.41.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />Lonely.Cat.Games.X-plore.v0.95.Beta.S60v3.SymbianOS9.1<br />Lonely.Cat.Games.LCGJukebox.v2.02.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />Lonely.Cat.Games.ProfiMail.v2.65.S60v3.S ymbianOS9. 1.READ.NFO.incl.-aSxPDA<br />mbounce music box signed<br />MBounce.Birthday.Card.v1.00.S60v3.Symbia nOS9.1.Ret ail-BiNPDA<br />MBrain.Software.Pdf.Plus.v1.67.14.S60v3. SymbianOS9 .1.Retail-BiNPDA<br />MDict Spanish-English Dictionary Medium<br />memory up<br />metros60v3549<br />mgmaps_1.35.02<br />MidpSSH<br />mippin<br />mIRGGI.v0.4.6.S60v3.SymbianOS9.1<br />mLock_v100.s60v3<br />Mo call<br />mobfinance<br />Mobicrac.IpConfig.v1.00.S60v3.SymbianOS9 .1.*******-BiNPDA<br />MobiFun.Soft.Remind.Me.v3.10.S60v3.Symbi anOS9.1.In cl..Patch-BiNPDA<br />Mobile.INT.Technology.Turbo.MSN.v1.03.S6 0v3.Multi. *******.Proper-XRAIPDA<br />Mobile.Systems.Woman.Mobile.v2.00.S60v3. SymbianOS9 .1.Regged-SyMPDA<br />Mobile GMaps.v1.30.08<br />Mobile_1_[1].INT.Technology.Turbo.MSN.v1.03.S60v3.ar abic_mEnPD A<br />Mobile_Weather_S60v3_SymbianOS_9.1<br />MobileMaths.v1.7.S60.Java_CRKD.SarNet<br />MobileNews<br />MobileRar0.8<br />MobileSearch<br />MobileStk-0.2<br />MobileSystems.MSDict.Viewer.v3.01.S60v3. SymbianOS9 .1.Unsigned.*******-BiNPDA<br />Mobileways.WirelessIRC.v1.02.S60v3.Symbi anOS9.1.** *****-BiNPDA<br />mobilewebcam<br />mobiscope_j2me_symbian<br />Mobisophy.PhonePilot.v2.10.S60v3.Symbian OS9.2.Unsi gned.*******-BiNPDA<br />MobiStudio.MemoryUp.Mobile.RAM.Booster.v 1.80.S60.J ava.*******-illusion<br />MobiStudio.MemoryUp.Mobile.RAM.Booster.v 2.00.S60.J 2ME.*******-illusion<br />Mobisy Call and SMS Spam Manager v1.0 S60v3 Unsigned *******-SergeyL<br />MobiSystems_OfficeSuite_3.00.part1<br />MobiSystems_OfficeSuite_3.00.part2<br />MobiSystems_OfficeSuite_3.00.part3<br />MobiSystems_OfficeSuite_3.00.part4<br />mobisystems_officesuite_4.50 s60v3 include -BiNPDA<br />mobizlivefeeder_s60_3_0_v_1_10_7<br />MobTime.Cell.Phone.Manager.2007.v6.2.1.W inAll-PH<br />MO-Call for s60 3rd edition v1.0.2<br />morange<br />MP3 Talking Clock Alarm Files<br />mscrapbook_1_0_0_0_s60<br />MSDict.Viewer.v3.01.S60v3.*******.Unsign ed<br />msdict_Signed<br />MSI Blue Player Patched self-signed chguid<br />Music Lover<br />My DiaryPlus_v3.1 S603rd<br />mynumbers<br />mywaves<br />NaSMS.v1.5.Beta3.s60.9.1<br />Navento_v1<br />NavXS_J2ME_Standard<br />Nimbuzz<br />Nokia.Mobile.Search.v2.21.S60v3.EMEA.Pac kage2<br />NoRedClose.EN.ZH.unsigned.0.3<br />NStarter v1.04.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned.CHS-OPDA<br />nsysinfo_1_16<br />Nuance.TALKS.v3.00.5.S60.SymbianOS.***** **.Read.NF O-illusion<br />Odendahl.SEPT-Solutions.Mobile.Office.v1.0.S60v3.Symbi anOS9.1.** *****-SyMPDA<br />Odendahl[1].SEPT-Solutions.Mobile.Office.v1.0.S60v3.Symbi anOS9.1.** *****-SyMPDA<br />Oggplayer 3RD V1.70<br />Ola.Melen.Sms.Diary.V1.5.S60v3.SymbianOS 9.1<br />Ola.Melen.SMS.Diary.v1.21.S60v3.Multi.** *****-XRAIPDA<br />OliveTree.BibleReader60_3_367_152<br />OPDA_SelfBootEditor<br />opera_s60_865_EMEA_70s_30<br />Opera_v8.65_S60v3_SymbianOS_9.1_incl-<br />Opera-Mini-4.0.9749-advanced-int<br />OperatorPlayer_N80_v_3_02_0_Signed<br />Organizer_V2.03.25-Organizer_ N80,N71_E50-SIGNED<br />OTStudio.NTorch.Lite.v1.00.S60v3.Symbian OS9.1.**** ***-BiNPDA<br />Papyrus.v1.2.11.s60v3.Regged<br />PapyrusS60.9.1.3rd_IconSet<br />PbkTrans_3.0-S60 3rd edition<br />photonova-s60-3rd<br />PiClip052_Dic<br />Pocket.Quran.v0.96.2b.S60v3<br />pocket_bye_bye-Flash<br />POCKETbliin-Nokia-N95<br />PocketCaster_LIVE.Webcasting_Beta.v2.7.S 60v3<br />PocketTheHolyQuran<br />PocketTorch.AquaCalendar.v5.05.S60v3.Sym bianOS9.1. *******-BiNPDA<br />PocketTorch.AquaCalendar.v5.11.S60v3.Sym bianOS9.1. *******-SyMPDA<br />PocketTorch.FourElements.v1.1.S60v3.Symb ianOS9.1.* ******-BiNPDA<br />Psiloc MiniGPS v 1.10 S60V3 Unsigned *******-BiNPDa<br />Psiloc Phone Guard v1.01 s60v3 Unsigned *******-BiNPDA<br />Psiloc phoneguard201.060v3withunsignedrackedbin pda<br />Psiloc.Extended.Recorder v1.1.S60.3rdEdition.OS.9.1<br />Psiloc.Extended.Recorder.v1.17.S60v3.Sym bianOS9.1. Unsigned.*******-BiNPDA<br />Psiloc.irRemote.v1.00.S60v3.SymbianOS9.1 .Unsigned. *******-BiNPDA<br />Psiloc.Photo.Tagger.v2.00.S60v3.SymbianO S9.1.Unsig ned.*******-BiNPDA<br />Psiloc_PhotoTagger_S603rd_v2.02_Unsigned-*******<br />Psiloc_DemoStand_S603rd_v.1.07 Unsigned - *******<br />Psiloc_FontMagnifier v1.30_S603rdwith unsigned ******* binpda<br />Psiloc_GSync_S603rd_v 118 Unsigned_*******<br />Psiloc_HotspotFinder_S603rd_v 2.12_Unsigned-*******<br />Psiloc_MiniGPS_S603rd_v1.12_Unsigned_*** ****<br />Psiloc_WatteryScreenSaver_S603rd_v 1.04 Unsinged_*******<br />Psiloc_WirelessPresenter_S603rd_v2.12 Unsigned-Crakced<br />Psiloc_WorldTraveller_S603rd1.04<br />Punch2Go.v1.04.S60v3<br />PuTTY.v1.4.beta1.S60v3.Fonts.Addon<br />py2sis<br />Python v1.3.18.S60v3.unsigned<br />PythonForS60_1_3_19_3rdEd_selfsigned<br />qiblacompass1_00java<br />QIP3_1040<br />QReader_S603rd1<br />QuickOffice.Premier.Upgrade.v4.0.19.2.S6 0v3.Symbia nOS9.1.Unsigned.*******-BiNPDA<br />QuickOffice.v3.8.5.1.S60v3crk_by_k34ws<br />Quod.Software.QuodDb.v1.09g.S60v3.****** *-XRAIPDA<br />QuodSoftware.QuodDB.v1.09h.S60v3.Symbian OS9.1.**** ***-BiNPDA<br />Resco.News.v1.22.S60v3.SymbianOS9.1.incl .-HSpda<br />Resco.Photo.Viewer.v4.43.S60v3.SymbianOS 9.1.incl.K eygen-HSpda<br />ResetGame.Par72.Golf.v1.01.All.Java.**** ***-BiNPDA<br />RoboFormS60_1<br />Rock.Your.Mobile.Answering.Machine.v1.00 .S60v3.Key gen.Patch-BiNPDA<br />Rock.Your.Mobile.Answering.Machine.v1.10 Incl.Keyge n.Patch-BiNPDA<br />Rock.Your.Mobile.Muli Alarm.v1.0.S60v3.Symb ianOS9.1.Unsign.CHS-OPDA<br />Rock[1].Your.Mobile.MessageTones.v1.00.S60v3.Sy mbianOS9.1 .Unsigned.*******-BiNPDA<br />RotateMe.v2.02.For.N95-CHS-unsigned.By-OPDA<br />rotateMe_2_0_beta2_unsigned<br />S60_BlackBerry(7.17.2)_2<br />SpotOn_0.05<br />SafeGuard PrivateCrypto.v2.10.S60v3.Unsigned.CHS-OPDA<br />SafeTxT<br />SBSH Papyrus 1.2.06 Beta2 Symbian 9.1 3rd Regged<br />SBSH Papyrus 1.2.08 B3 Symbian S60 9.1.3rd. Regged<br />SBSH BD.Mobile.Software.SBSH.Papyrus.v1.2.08. S60v3.Symb ianOS9.1.Regged-BiNPDA<br />SBSH.Mobile.Software.SBSH.Papyrus.v1.2.0 4.S60v3.Sy mbianOS9.1.*******-SyMPDA<br />SBSH.Mobile.Software.SBSH.Papyrus.v1.2.0 8.S60v3.Sy mbianOS9.1.Regged-BiNPDA<br />SBSH.Mobile.Software.SBSH.Papyrus.v1.2.1 0.S60v3.Sy mbianOS9.1.Regged-BiNPDA<br />scanR_v1.02<br />Screenshot.v2.70.Beta.S60v3.Unsigned<br />SelfBoot_1.01_OPDA_Team_Unsigned<br />SEPT.Solutions.Mobile.Office.v1.20.S60v3 .SymbianOS 9.1.Incl.SymbianOS.BiNPDA<br />SExplorer10<br />Shape.Services.AllFinder.v1.13.S60v3.*** ****-XRAIPDA<br />SHAPE.Services.IMPlus.For.Lotus.Sametime .v1.13.S60 v3.SymbianOS9.1.*******-BiNPDA<br />SHAPE.Services.IMPlus.For.Skype.v2.16.S6 0v3.Symbia nOS9.1.*******.BiNPDA<br />SHAPE.Services.IMPlus.v6.00.S60v3.Symbia nOS9.1.BiN PDA<br />SHAPE.Services.IMPLUS.v6.07.S60v3.Symbia nOS9.1.*** ****-BiNPDA<br />SHAPE.Services.IMPLUS.v6.15.S60v3.Symbia nOS9.1.*** ****-CepTeam<br />Shape.Services.Massage.Vibra.v1.2.ALL.J2 ME.Retail-SyMPDA<br />Shooting_Master<br />ShopQwik Mobile v1.01 S60v3<br />SilverRed<br />Sillyant.TiViPhone.v0.124a.S60v3.Symbian OS9.1<br />SimGuarder_V1.10_for_S60V3_the3sky_Unsig ned<br />sistool_1.0.11_150<br />SISXplorer1.1<br />SkyeStream.SkyeCaller.v1.01.S60v3.Symbia nOS9.1.Uns igned.*******-BiNPDA<br />SkyMobile<br />Slick_S60_3rd_0_32<br />SlideScreensaver_v1.5.0_full<br />Smartbian.AlarmManager.v1.22.S60v3.Symbi anOS9.1.** *****-BiNPDA<br />smartcomgps-1.5-s60v3<br />smartget_v0_2<br />SmartGPX v0.7.0.S60v2.SymbianOS<br />SmartMovie v3.41 S60v3 SymbianOS9.1 BiNPDA-Vista-modified<br />SmartPhone.Solutions.SmartAlarm.v2.00.1. S60v3.Unsi gned.*******-XRAIPDA<br />Smartphoneware.Best.Alarms.v1.0.S60v3.Sy mbianOS9.1 .incl.-HSpda<br />Smartphoneware.Best.Birthday.v1.0.S60v3. SymbianOS9 .1.incl.-HSpda<br />SmartphoneWare.Best.Blacklist.v1.0.S60v3 .SymbianOS 9.1.*******-SyMPDA<br />Smartphoneware.Best.Calc.v1.01.S60v3.Sym bianOS9.1. incl.-HSpda<br />Smartphoneware.Best.CallRecorder.v1.0.S6 0v3.Symbia nOS9.1.incl.-HSpda<br />Smartphoneware.Best.Crypto.v1.0.S60v3.Sy mbianOS9.1 .incl.-HSpda<br />Smartphoneware.Best.FsClock.v1.0.S60v3.S ymbianOS9. 1.incl.-HSpda<br />Smartphoneware.Best.Full.Screen.Caller.v 2.01.S60v3 .SymbianOS9.1.incl.-HSpda<br />SmartPhoneWare.Best.Jotter.v1.0.S60v3<br />Smartphoneware.Best.MessageStorer.v1.0.S 60v3.Symbi anOS9.1.incl.-HSpda<br />smartphoneware.best.safe.v1.01.s60v3.sym bianos9.1. incl.-hspda<br />Smartphoneware.Best.TaskMan.v1.0.S60v3.S ymbianOS9. 1.incl.-HSpda<br />SmsOne_3rd_v131<br />Softtrends Software Pvt Ltd Live PVR v2.71 *******-SergeyL<br />Softtrends.Software Pvt. Ltd.LivePVR.2.7.for.S60 3rd.CHS- OPDA<br />Softtrends.Software.LivePVR.v2.62.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-SyMPDA<br />Softtrends.Software.Pvt.Ltd.LivePVR.v2.6 1.S60v3.Sy mbianOS9.1.*******-BiNPDA<br />Solution.Group.Solution.v1.03.S60v3.Symb ianOS9.1.R egged-BiNPDA<br />SoonrClient<br />Speccy.v1.1.1.S60.3rd.Edition.Sinclair.Z X.Spectrum .Emulator<br />SplashData SplashID v3.33 Regged<br />SplashData.SplashID.v3.32.S60v3.SymbianO S9.1.Regge d-BiNPDA<br />SplashData.SplashPhoto.v4.21.S60v3.Symbi anOS9.1.Re gged-BiNPDA<br />stopwatch_plus_s60_3rd_v1_02_signed_gkat aria<br />SymbCode.XSound.Mp3.Player.v1.0.7.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-SyMPDA<br />Symbian.Guru.AutoProfiles.v2.00.S60v3.Sy mbianOS9.1 .Unsigned_dkm911@opda<br />Symbian.Guru.Expenses.v1.10.S60v3.Symbia nOS9.1.*** ****-BiNPDA<br />Symbian.Guru.Phone.Guardian.v1.00.S60v3. SymbianOS9 .1.Incl..Patch-BiNPDA<br />Symbian.Guru.Phone.Guardian.v2.00.S60v3. SymbianOS9 .1<br />SymbianOn.MobileHelp.v1.00.S60v3.Symbian OS9.1.Unsi gned.*******-BiNPDA<br />SymbianWave.SMS.Chat.176x208.v1.20.S60v3 .SymbianOS 9.1.CHS-OPDA<br />SymbianWave.SMS.Chat.208x208.v1.20.S60v3 .SymbianOS 9.1.CHS-OPDA<br />SymbianWave.SMS.Chat.240x320.v1.20.S60v3 .SymbianOS 9.1.CHS-OPDA<br />SymbianWave.SMS.Chat.352x416.v1.20.S60v3 .SymbianOS 9.1.CHS-OPDA<br />Symot.Technologies.Symot.DrawSMS.v1.4.S6 0v3.Symbia nOS9.1.*******-SyMPDA<br />SymTorrent.v1.21.S60v3.SymbianOS9.1<br />talkonaut<br />Teashark b<br />Tekidea.Khashee.v1.10.Arabic.S60v3.Symbi anOS9.1.** *****-SyMPDA<br />Tektronic.KeypadLock.v1.00.S60v3.Symbian OS9.1.Reta il-SyMPDA<br />Tektronic.Lights.On.v1.03.S60v3.SymbianO S9.1.Retai l-SyMPDA<br />TheFilter.v1.03.S60v3<br />THOBEE.Muzee.v1.5.1.S60v3.SymbianOS.Reta il-BWOPDA<br />ThreadSMS1.13tu<br />Time Track<br />TYScrSaver_v1.20_EN_ZH_unsigned<br />UCWEB english-51-1-28-07072310<br />Ultimate Portable Voice Recorder 4.01-S60v3 SymbianOS9.1-Unsigned.<br />UltimatePortable.SmartProfile.v3.01.S60v 3.SymbianO S9.1.Unsigned.arabic-mEnPDA<br />Unyverse Contacts S60v3 J2ME- Freeware<br />Viking.Informatics.GPSMap.v2.12.S60v3.Sy mbianOS9.1 .Unsign.*******-OPDA<br />Viking.InformaticsCellPos.v1.3.S60v3.Sym bianOS9.1. Unsign*******-OPDA<br />Viking.Informatics.Mp3Player.v3.54b.S60v 3.SymbianO S9.1.*******-BiNPDA<br />VITO.Technology.Metronome.v1.00.S60v3.Sy mbianOS9.1 .*******-BiNPDA<br />WebGate.ClipTone.v1.00.28.S60v3.SymbianO S9.1.Unsig ned.*******-BiNPDA<br />WebGate.SMS.Spam.Manager.v1.01.S60v3.Sym bianOS9.1. Unsigned.*******-BiNPDA<br />WebGate.Voice.Inbox.v1.00.S60v3.SymbianO S9.1.Unsig ned.*******-BiNPDA<br />WebGate.Voice.Inbox.v1.03.40.S60v3.Symbi anOS9.1.Un signed.*******-BiNPDA<br />WebGate.Advanced.Device.Locks.v1.04.58.S 60v3.Symbi anOS9.1.Unsigned-BiNPDA<br />WebGate.Advanced.Call.Manager.v2.60.S60v 3.SymbianO S9.1.incl._HSpda<br />WellnessDiary3_110<br />WiB.Software.Punch2Go.v1.04.S60v3.Symbia nOS9.1.*** ****-BiNPDA<br />Wildpalm.Pocket Ogg.v1.0.Symbian 3rd 0S9.1 Unsign *******-By OPDA<br />Wireless.Labs.Sms.Forwarder.v2.21.S60v3. SymbianOS9 .1.*******-SergeyL<br />WomanMobile_2.2_for_Symbian_3rd_CHS_Unsi gn.OPDA<br />XSound Sound Player and Dictaphone theme Symbian.Os.S60v3.Os9.1.The Red Theme<br />Xplore1.13<br />Y_Browser_082_8_3rdEd<br />YahooGo<br />ZakatCalc_1.00<br />Zensis.PhotoRite.SP.v6.11.S60v3.SymbianO S9.1.***** **-BiNPDA<br />Zensis.PhotoRite.SP.v6.13.S60v3.SymbianO S9.1.Incl. .Patch-BiNPDA<br />Zensis.Theme.DIY.v1.2.0.S60v3.SymbianOS9 .1.Retail-BiNPDA<br />zeta<br />ZIDIAN.Studio.SmsOne.v1.26.S60v3.Symbian OS9.1.**** ***-BiNPDA<br />ZIDIAN.Studio.AudioCube.v1.1.21.S60v3.Sy mbianOS9.1 .*******-BiNPDA<br />Zip Manager<br /></a></p><p align="left"> </p><p align="left"><a href="http://rapidshare.com/files/78558016/Pack_20Aplicaciones_203_C2_AAedicion_20Mas_20De_20400_20Apps_20by_20Juanillo75.part1.rar" target="_blank"><font color="#cc0000"><strong>Download Part 1ّ</strong></font></a><br /><a href="http://rapidshare.com/files/78558139/Pack_20Aplicaciones_203_C2_AAedicion_20Mas_20De_20400_20Apps_20by_20Juanillo75.part2.rar" target="_blank"><font color="#cc0000"><strong>Download part 2</strong></font><font color="#346f92">&nbsp;</font></a></p><p><font color="#346f92"></font></p><p align="center">๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑</p> text/html 2008-01-23T00:31:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان هنگامه http://jigarpicture.mihanblog.com/post/84 <font size="2"><p align="right" /><p align="right"><font size="1">در این قسمت برای شما چیز جدیدی دارم اگه خوشتون اومد نظر بدید بد نیست و من رو هم خوشحال كردید.</font></p><p align="right"><font size="1">عکس هایی از هنگامه:</font></p><p align="right"><a href="http://ax.tirip.com/res/l/8066827.jpg"><img style="WIDTH: 219px; HEIGHT: 195px" height="195" alt="1" hspace="0" src="http://ax.tirip.com/res/l/5769769.jpg" width="219" align="baseline" border="0" /><img style="WIDTH: 219px; HEIGHT: 195px" height="195" hspace="0" src="http://ax.tirip.com/res/l/8066827.jpg" width="219" align="baseline" border="0" /></a></p><p align="right"><font size="1"></font></p><p align="right"><a href="http://ax.tirip.com/res/l/6216699.jpg"><img height="293" hspace="0" src="http://ax.tirip.com/res/l/6216699.jpg" width="436" align="baseline" border="0" /></a></p></font> text/html 2008-01-23T00:31:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان خیلی مهم http://jigarpicture.mihanblog.com/post/83 <p align="right">                                       <font size="5">  <font face="arial,helvetica,sans-serif">  به نام خدا </font></font></p><font size="2"><p align="right">متاسفانه بدلیل نزدیك شدن به امتحانات متوسطه نظری تا اعلام بعدی از به روز كردن وبلاگ معذورم</p><p align="right">كسانی كه سفارش لوگ دادند برای دریافت لوگو به آدرس زیر بروند و از صاحب آن وب تقاضا كنند،</p><p align="right">فعلا قادر به طراحی لوگو نمیباشم. </p></font><font face="Arial" size="2">www.d4u.mihanblog.com</font> text/html 2007-12-05T02:42:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان خبر http://jigarpicture.mihanblog.com/post/82 <p>با سلام</p><p>۱ـ تا اطلاع ثانوی از به روز کردن وبلاگ و ساخت لوگو و بنر معذوریم</p><p>۲ـاگه میخواید ۴۳ هزار تومان در ما در آمد داشته باشید روی لینک زیر کلیک کنید</p><p><a href="http://www.vnnu.com/fa?111159261 ">لینك عضویت</a></p> text/html 2007-11-12T05:41:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان لوگوی جدید http://jigarpicture.mihanblog.com/post/81 <p>لوگوی جدید آقا شهرام:</p><p><font color="#0000cc">دیگه از این بیشتر نمیشه حجمش رو كم كرد عزیزم.تو آپ بعدی لوگوتونو تو لوگو كده وبلاگم قرار میدم</font></p><p><font color="#0000cc"></font></p><p><font color="#0000cc">      <img hspace="0" src="http://jigarpicture.persiangig.com/video/shahram.gif" align="baseline" border="0" />                آدرس اینترنتی    </font><textarea style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 67px" name="S2" rows="4" cols="13">http://jigarpicture.persiangig.com/video/shahram.gif</textarea></p> text/html 2007-11-12T05:41:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان بنر http://jigarpicture.mihanblog.com/post/80 <p> بنر آقا شهرام آماده شد.</p><p><font color="#0000cc">بنر     <img height="60" hspace="0" src="http://jigarpicture.persiangig.com/video/25.gif" width="397" align="baseline" border="0" /></font></p><p><font color="#0000cc">                             آدرس اینترنتی         </font><textarea style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 67px" name="S2" rows="4" cols="13">&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cc&quot;&gt;          لوگو            &lt;img hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://jigarpicture.persiangig.com/video/shahram.gif&quot; align=&quot;baseline&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;      آدرس اینترنتی  لوگو    &lt;textarea style=&quot;WIDTH: 92px; HEIGHT: 70px&quot; name=&quot;S2&quot; rows=&quot;3&quot; cols=&quot;9&quot;&gt;http://jigarpicture.persiangig.com/video/shahram.gif</textarea></font /></p><p> </p> text/html 2007-11-11T06:41:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان طراحی لوگوی وبلاگ زیبای گالری عكس http://jigarpicture.mihanblog.com/post/79 <p>لوگوی دوست عزیزمون آقا شهرام آماده شد.</p><p /><p>    </p><p align="center"><font color="#0000cc"><img height="114" hspace="0" src="http://jigarpicture.persiangig.com/video/jigh.gif" width="120" align="baseline" border="0" />                  <textarea style="WIDTH: 186px; HEIGHT: 117px" name="S2" rows="7" cols="21">&lt;a href=&quot;http://www.shojaee68.blogfa.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://jigarpicture.persiangig.com/video/jigh.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot; گالری عكس&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;90&quot;&gt; &lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt; &lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;T3&quot; size=&quot;16&quot; value=&quot;&amp;lt;a href=&amp;quothttp://www.shojaee68.blogfa.com/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;http://jigarpicture.persiangig.com/video/jigh.gif&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; alt=&amp;quot; گالری عكس&amp;quot; width=&amp;quot;120&amp;quot; height=&amp;quot;90&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; </textarea></font></p><p>امیدوارم خوشتون بیاد.در ضمن بنر شما نیز در حال آماده سازی است.اگر هم میبینید سرعت لود لوگوتون یه ذره پایین هست به خاطر اینه كه خودتون خواستید عكس زیاد توش باشه.پس تا لود كامل منتظر بمانید.كد های درون جعبه را كپی كنید .(نیازی به همراهی هیچ كدی ندارد خود جعبه شامل كد جعبه و نشان دادن و... می باشد)</p><p>به سفارش لوگو از طرف پسران آفتاب پاسخ داده میشود </p> text/html 2007-11-05T02:41:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان طراح لوگو و بنر http://jigarpicture.mihanblog.com/post/78 <p><font color="#000000" size="3"><strong>سفارش و طراحی لوگو بنر رایگان توسط گروه پسران آفتاب ارائه میشود</strong></font></p><p /><p><font size="3">                <font color="#cc0000">کاری از گروه بزرگ وبلاگ پسران آُفتاب</font></font></p> text/html 2007-11-05T01:41:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان **چند تا قالب لینك باكس** http://jigarpicture.mihanblog.com/post/77 <p><img style="WIDTH: 93px; HEIGHT: 59px" height="59" hspace="0" src="http://www.ghalebkadeh.ir/images/topics/linkbox.gif" width="93" align="baseline" border="0" /></p><p>بنا به در خواست دوست عزیزم  میلاد</p><p>در این پست می خوام یک قالب برای لینک باکس بگذارم . چیزی که شاید جاش تو این سایت خالی بود . چون سیستم اون میهن بلاگیه تو قسمت قالب های میهن بلاگ هم قرارش دادم .<br /> <br />یک توضیح مختصر راجع به نصب لینک باکس :<br />1. یک وبلاگ جدید در میهن بلاگ ثبت کنید .<br />2. یک قالب از قسمت مربوط به قالب ها انتخاب کنید .<br />3. به قسمت ویرایش قالب بروید و کد های لینک باکس رو به جای کد قالب اصلی و نظر سنجی قرار بدهید .<br />4. یک پست جدید رو ارسال کنید و هیچ وقت اون رو حذف نکنید .<br />5. لینک طراح قالب رو حذف نکنید ، چون خدا رو خوش نمیاد .<br />6. در قسمت لینکستان لینک های ثابت و در قسمت لینکدونی لینک های روزانه رو قرار بده .<br />7. کار تموم شده و شما صاحب یک لینک باکس زیبا هستید .<br /><br />دیدن قالب در اندازه واقعی : <a title="برای دیدن قالب در اندازه بزرگتر كلیك كنید" href="http://takstill.persiangig.com/Ghalebkadeh/Theme/Linkbox/bigpic.jpg" target="_blank">اینجا</a> ~~ لینک دانلود : <a title="اگه می خوای یک لینک باکس داشته باشید کلیک کنید !!!" href="http://takstill.persiangig.com/Ghalebkadeh/Theme/Linkbox/Index.zip" target="_blank">اینجا</a><br /><hr /></p>نظر شما نشانه شخصیتتان است. text/html 2007-10-27T00:40:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان دعوای مهران هیدن و میثم والاس(رپ) http://jigarpicture.mihanblog.com/post/76 <div class="PostBody" dir="rtl"><p align="center">دعوای مهر<strong>اد هیدن(زدبازی) و میثم والاس(اوباش)</strong> تو اینترنت که به سختی برای شماها پیدا کردم که فوق العاده جنجالیه و هرکی دانلود نکنه از دستش رفته</p><p align="center"><font color="#ff0000">(پخش اختصاصی و جنجالی از رپلرزه + اهنگ زدیم زمین(Diss Zedbazi) از اوباش)</font></p></div><div class="PostBody" dir="rtl"><img hspace="0" src="http://www.persianupload.com/uploads/e3964fff98.jpg" align="baseline" border="0" /></div><div class="PostBody" dir="rtl"></div><div class="PostBody" dir="rtl"></div><div class="PostBody" dir="rtl">دانلود چت(دعوا بین والاس و هیدن) <p /><p><a href="http://www.4shared.com/file/27502428/1758a0d2/Hidden-Valas__Rap-LarzehBlogfaCoM__.html?dirPwdVerified=e4ded371" target="_blank"><strong><font color="#ff0000">Download</font></strong></a></p><p>دانلود اهنگ زدیم زمین</p><p><a href="http://www.obash-music.com/old%20music/Zadim%20Zamin.wma" target="_blank"><strong><font color="#ff0000">Download</font></strong></a></p></div> text/html 2007-10-20T00:40:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان فیلم جذاب صحنه جرم http://jigarpicture.mihanblog.com/post/75  <p>فیلم جدید و زیبای صحنه جرم ورود ممنوع رو براتون آماده کردم امیدوارم خوشتون بیاد </p><p>راستی خیلی فیلمه توپیه حتما ببینید...!</p><p>کارگردان : ابراهیم شیبانی</p><p>بازیگران : محمد رضا شریفی نیا , حمید فرخ نژاد و شقایق فراهانی .</p><p>کیفیت فیلم : <font color="#ff0000">Wmv</font></p><p /><p align="center"><img height="564" alt="Www.KhafanDL.Com" src="http://khafandl.parsaspace.com/download/picture2/Movie/sahneye-jorm.jpg" width="410" /></p><br /><br /><p><a href="http://forum.iranproud.com/movie-sahneye-jorm-vorod-mamnoo-shnh-jrm-t122218.html?t=122218" target="_blank">دانلود کنید قسمت اول و دوم را از لینک غیر مستقیم</a></p><p>حجم فیلم قسمت اول : 91 مگابایت</p><p>حجم فیلم قسمت دوم : 90 مگابایت</p><p>به نقل از ایران پرود</p> text/html 2007-10-18T00:40:00+01:00 jigarpicture.mihanblog.com احسان یه عكس با حال http://jigarpicture.mihanblog.com/post/73 <p>از این پس بدون گوشی با عزیزانتان صحبت كنید،با سیم كارتهای الیاسل</p><p><img hspace="0" src="http://jigarpicture.persiangig.com/video/3167y85.jpg" align="baseline" border="0" /> </p>